2020 оны 5-р сарын 14-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 302.9678 13.6667 - 13.055 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9392 328 4592 313.308 4496.58 -95.42
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7451.5 256.1 3585.4 246.384 3576.623 -8.777
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1940.5 71.9 1006.6 66.924 919.957 -86.643
ДХЦЭХ
%
% 20.66% 21.92% 21.92% 21.36% 20.46% 1.46
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81500 2629.0323 36806.4522 2677 40421 3614.5478
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 24388

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 36359.2

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 1250 17500 1000.5 18532.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 17821.349 574.8823 8048.3522 425 6561
Гадагшаа гарсан нүүрс тн