2020 оны 5-р сарын 13-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 302.9678 13.6667 - 13.082 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9392 328 4264 313.956 4183.272 -80.728
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7451.5 256.1 3329.3 249.742 3330.239 0.939
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1940.5 71.9 934.7 64.214 853.033 -81.667
ДХЦЭХ
%
% 20.66% 21.92% 21.92% 20.45% 20.39% 1.53
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81500 2629.0323 34177.4199 2609 37744 3566.5801
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 24388

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 35783.7

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 1250 16250 1198.8 17531.7
Нүүрсний зарцуулалт тн 17821.349 574.8823 7473.4699 432 6136
Гадагшаа гарсан нүүрс тн