2020 оны 5-р сарын 12-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 302.9678 13.6667 - 13.121 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9392 328 3936 314.91 3869.316 -66.684
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7451.5 256.1 3073.2 248.324 3080.497 7.297
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1940.5 71.9 862.8 66.586 788.819 -73.981
ДХЦЭХ
%
% 20.66% 21.92% 21.92% 21.14% 20.39% 1.53
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81500 2629.0323 31548.3876 2459 35135 3586.6124
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 24388

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 35016.9

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 1250 15000 2809.8 16332.9
Нүүрсний зарцуулалт тн 17821.349 574.8823 6898.5876 440 5704
Гадагшаа гарсан нүүрс тн