2020 оны 5-р сарын 11-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 302.9678 13.6667 - 13.349 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9392 328 3608 320.364 3554.406 -53.594
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7451.5 256.1 2817.1 254.619 2832.173 15.073
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1940.5 71.9 790.9 65.745 722.233 -68.667
ДХЦЭХ
%
% 20.66% 21.92% 21.92% 20.52% 20.32% 1.6
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81500 2629.0323 28919.3553 3044 32676 3756.6447
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 24388

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 32647.1

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 1250 13750 2390.4 13523.1
Нүүрсний зарцуулалт тн 17821.349 574.8823 6323.7053 460 5264
Гадагшаа гарсан нүүрс тн