2020 оны 5-р сарын 10-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 302.9678 13.6667 - 13.069 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9392 328 3280 313.65 3234.042 -45.958
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7451.5 256.1 2561 249.049 2577.554 16.554
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1940.5 71.9 719 64.601 656.488 -62.512
ДХЦЭХ
%
% 20.66% 21.92% 21.92% 20.6% 20.3% 1.62
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81500 2629.0323 26290.323 2507 29632 3341.677
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 24388

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 30716.7

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 1250 12500 1057.6 11132.7
Нүүрсний зарцуулалт тн 17821.349 574.8823 5748.823 475 4804
Гадагшаа гарсан нүүрс тн