2020 оны 5-р сарын 9-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 302.9678 13.6667 - 13.079 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9392 328 2952 313.884 2920.392 -31.608
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7451.5 256.1 2304.9 250.289 2328.505 23.605
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1940.5 71.9 647.1 63.595 591.887 -55.213
ДХЦЭХ
%
% 20.66% 21.92% 21.92% 20.26% 20.27% 1.65
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81500 2629.0323 23661.2907 2617 27125 3463.7093
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 24388

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 30134.1

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 1250 11250 2464.2 10075.1
Нүүрсний зарцуулалт тн 17821.349 574.8823 5173.9407 478 4329
Гадагшаа гарсан нүүрс тн