2020 оны 5-р сарын 8-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 302.9678 13.6667 - 13.23 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9392 328 2624 317.52 2606.508 -17.492
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7451.5 256.1 2048.8 254.548 2078.216 29.416
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1940.5 71.9 575.2 62.972 528.292 -46.908
ДХЦЭХ
%
% 20.66% 21.92% 21.92% 19.83% 20.27% 1.65
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81500 2629.0323 21032.2584 3345 24508 3475.7416
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 24388

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 28147.9

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 1250 10000 1672.5 7610.9
Нүүрсний зарцуулалт тн 17821.349 574.8823 4599.0584 479 3851
Гадагшаа гарсан нүүрс тн