2020 оны 5-р сарын 7-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 302.9678 13.6667 - 13.436 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9392 328 2296 322.452 2288.988 -7.012
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7451.5 256.1 1792.7 259.094 1823.668 30.968
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1940.5 71.9 503.3 63.358 465.32 -37.98
ДХЦЭХ
%
% 20.66% 21.92% 21.92% 19.65% 20.33% 1.59
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81500 2629.0323 18403.2261 2989 21163 2759.7739
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 24388

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 26954.4

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 1250 8750 619.2 5938.4
Нүүрсний зарцуулалт тн 17821.349 574.8823 4024.1761 450 3372
Гадагшаа гарсан нүүрс тн