2020 оны 5-р сарын 6-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 302.9678 13.6667 - 13.077 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9392 328 1968 313.848 1966.536 -1.464
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7451.5 256.1 1536.6 247.889 1564.574 27.974
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1940.5 71.9 431.4 65.959 401.962 -29.438
ДХЦЭХ
%
% 20.66% 21.92% 21.92% 21.02% 20.44% 1.48
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81500 2629.0323 15774.1938 4745 18174 2399.8062
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 24388

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 26785.2

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 1250 7500 602.1 5319.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 17821.349 574.8823 3449.2938 475 2922
Гадагшаа гарсан нүүрс тн