2020 оны 5-р сарын 1-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 302.9678 13.6667 - 13.745 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9392 328 328 329.868 329.868 1.868
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7451.5 256.1 256.1 259.643 259.643 3.543
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1940.5 71.9 71.9 70.225 70.225 -1.675
ДХЦЭХ
%
% 20.66% 21.92% 21.92% 21.29% 21.29% 0.63
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81500 2629.0323 2629.0323 5218 5218 2588.9677
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 24388

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 23869

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 1250 1250
Нүүрсний зарцуулалт тн 17821.349 574.8823 574.8823 519 519
Гадагшаа гарсан нүүрс тн