2020 оны 5-р сарын 5-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 302.9678 13.6667 - 13.812 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9392 328 1640 331.488 1652.688 12.688
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7451.5 256.1 1280.5 265.755 1316.685 36.185
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1940.5 71.9 359.5 65.733 336.003 -23.497
ДХЦЭХ
%
% 20.66% 21.92% 21.92% 19.83% 20.33% 1.59
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81500 2629.0323 13145.1615 1740 13429 283.8385
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 24388

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 26658.1

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 1250 6250 1677.5 4717.1
Нүүрсний зарцуулалт тн 17821.349 574.8823 2874.4115 453 2447
Гадагшаа гарсан нүүрс тн