2020 оны 5-р сарын 4-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 302.9678 13.6667 - 13.712 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9392 328 1312 329.094 1321.2 9.2
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7451.5 256.1 1024.4 262.547 1050.93 26.53
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1940.5 71.9 287.6 66.547 270.27 -17.33
ДХЦЭХ
%
% 20.66% 21.92% 21.92% 20.22% 20.46% 1.46
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81500 2629.0323 10516.1292 1261 11689 1172.8708
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 24388

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 25433.6

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 1250 5000 1850.8 3039.6
Нүүрсний зарцуулалт тн 17821.349 574.8823 2299.5292 437 1994
Гадагшаа гарсан нүүрс тн