2020 оны 5-р сарын 3-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 302.9678 13.6667 - 13.87 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9392 328 984 332.874 992.106 8.106
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7451.5 256.1 768.3 266.542 788.383 20.083
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1940.5 71.9 215.7 66.332 203.723 -11.977
ДХЦЭХ
%
% 20.66% 21.92% 21.92% 19.93% 20.53% 1.39
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81500 2629.0323 7887.0969 2828 10428 2540.9031
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 24388

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 24019.8

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 1250 3750 660 1188.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 17821.349 574.8823 1724.6469 518 1557
Гадагшаа гарсан нүүрс тн