2020 оны 5-р сарын 2-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 302.9678 13.6667 - 13.724 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 9392 328 656 329.364 659.232 3.232
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7451.5 256.1 512.2 262.198 521.841 9.641
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1940.5 71.9 143.8 67.166 137.391 -6.409
ДХЦЭХ
%
% 20.66% 21.92% 21.92% 20.39% 20.84% 1.08
Технологийн хэрэгцээний ус тн 81500 2629.0323 5258.0646 2382 7600 2341.9354
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 24388

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 23877.8

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 5-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 1250 2500 528.8 528.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 17821.349 574.8823 1149.7646 520 1039
Гадагшаа гарсан нүүрс тн