2020 оны 4-р сарын 30-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 434.66 18.11 - 13.06 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.66 13039.8 313.362 13108.86 69.06
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10410 347 10410 246.257 10554.852 144.852
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2630 87.66 2629.8 67.105 2554.008 -75.792
ДХЦЭХ
%
% 20.17% 20.17% 20.17% 21.41% 19.48% 0.69
Технологийн хэрэгцээний ус тн 2933.33 87999.9 84114 -3885.9
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 21280

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 24388

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 893 26790 24473.335
Нүүрсний зарцуулалт тн 26041.014 868.0338 26041.014 21365.335
Гадагшаа гарсан нүүрс тн