2020 оны 4-р сарын 29-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 434.66 18.11 - 13.5 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.66 12605.14 323.982 12795.498 190.358
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10410 347 10063 252.679 10308.595 245.595
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2630 87.66 2542.14 71.303 2486.903 -55.237
ДХЦЭХ
%
% 20.17% 20.17% 20.17% 22.01% 19.44% 0.73
Технологийн хэрэгцээний ус тн 2933.33 85066.57 3901 84114 -952.57
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 21280

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 24388

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 893 25897 -548.7 24473.335
Нүүрсний зарцуулалт тн 26041.014 868.0338 25172.9802 1710.335 21365.335
Гадагшаа гарсан нүүрс тн