2020 оны 4-р сарын 28-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 434.66 18.11 - 13.08 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.66 12170.48 313.974 12471.516 301.036
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10410 347 9716 239.804 10055.916 339.916
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2630 87.66 2454.48 74.17 2415.6 -38.88
ДХЦЭХ
%
% 20.17% 20.17% 20.17% 23.62% 19.37% 0.8
Технологийн хэрэгцээний ус тн 2933.33 82133.24 3650 80213 -1920.24
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 21280

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 26647.035

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 893 25004 25022.035
Нүүрсний зарцуулалт тн 26041.014 868.0338 24304.9464 488 19655
Гадагшаа гарсан нүүрс тн