2020 оны 4-р сарын 27-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 434.66 18.11 - 13.08 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.66 11735.82 313.902 12157.542 421.722
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10410 347 9369 241.798 9816.112 447.112
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2630 87.66 2366.82 72.104 2341.43 -25.39
ДХЦЭХ
%
% 20.17% 20.17% 20.17% 22.97% 19.26% 0.91
Технологийн хэрэгцээний ус тн 2933.33 79199.91 2945 76563 -2636.91
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 21280

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 27135.035

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 893 24111 25022.035
Нүүрсний зарцуулалт тн 26041.014 868.0338 23436.9126 526 19167
Гадагшаа гарсан нүүрс тн