2020 оны 4-р сарын 26-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 434.66 18.11 - 13.062 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.66 11301.16 313.488 11843.64 542.48
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10410 347 9022 242.317 9574.314 552.314
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2630 87.66 2279.16 71.171 2269.326 -9.834
ДХЦЭХ
%
% 20.17% 20.17% 20.17% 22.7% 19.16% 1.01
Технологийн хэрэгцээний ус тн 2933.33 76266.58 2102 73618 -2648.58
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 21280

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 27661.035

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 893 23218 25022.035
Нүүрсний зарцуулалт тн 26041.014 868.0338 22568.8788 585 18641
Гадагшаа гарсан нүүрс тн