2020 оны 4-р сарын 25-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 434.66 18.11 - 13.08 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.66 10866.5 313.92 11530.152 663.652
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10410 347 8675 241.049 9331.997 656.997
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2630 87.66 2191.5 72.871 2198.155 6.655
ДХЦЭХ
%
% 20.17% 20.17% 20.17% 23.21% 19.06% 1.11
Технологийн хэрэгцээний ус тн 2933.33 73333.25 2653 71516 -1817.25
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 21280

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 28246.035

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 893 22325 25022.035
Нүүрсний зарцуулалт тн 26041.014 868.0338 21700.845 584 18056
Гадагшаа гарсан нүүрс тн