2020 оны 4-р сарын 24-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 434.66 18.11 - 13.082 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.66 10431.84 313.956 11216.232 784.392
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10410 347 8328 239.858 9090.948 762.948
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2630 87.66 2103.84 74.098 2125.284 21.444
ДХЦЭХ
%
% 20.17% 20.17% 20.17% 23.6% 18.95% 1.22
Технологийн хэрэгцээний ус тн 2933.33 70399.92 2585 68863 -1536.92
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 21280

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 28830.035

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 893 21432 -0.01 25022.035
Нүүрсний зарцуулалт тн 26041.014 868.0338 20832.8112 585 17472
Гадагшаа гарсан нүүрс тн