2020 оны 4-р сарын 23-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 434.66 18.11 - 13.74 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.66 9997.18 329.742 10902.276 905.096
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10410 347 7981 257.175 8851.09 870.09
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2630 87.66 2016.18 72.567 2051.186 35.006
ДХЦЭХ
%
% 20.17% 20.17% 20.17% 22.01% 18.81% 1.36
Технологийн хэрэгцээний ус тн 2933.33 67466.59 2558 66278 -1188.59
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 21280

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 29415.045

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 893 20539 25022.045
Нүүрсний зарцуулалт тн 26041.014 868.0338 19964.7774 580 16887
Гадагшаа гарсан нүүрс тн