2020 оны 4-р сарын 22-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 434.66 18.11 - 13.75 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.66 9562.52 329.958 10572.534 1010.014
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10410 347 7634 257.175 8593.915 959.915
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2630 87.66 1928.52 72.783 1978.619 50.099
ДХЦЭХ
%
% 20.17% 20.17% 20.17% 22.06% 18.71% 1.46
Технологийн хэрэгцээний ус тн 2933.33 64533.26 2566 63720 -813.26
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 21280

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 29995.045

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 893 19646 606.945 25022.045
Нүүрсний зарцуулалт тн 26041.014 868.0338 19096.7436 596 16307
Гадагшаа гарсан нүүрс тн