2020 оны 4-р сарын 21-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 434.66 18.11 - 13.9 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.66 9127.86 333.756 10242.576 1114.716
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10410 347 7287 258.639 8336.74 1049.74
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2630 87.66 1840.86 75.117 1905.836 64.976
ДХЦЭХ
%
% 20.17% 20.17% 20.17% 22.51% 18.61% 1.56
Технологийн хэрэгцээний ус тн 2933.33 61599.93 3017 61154 -445.93
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 21280

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 29984.1

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 893 18753 462.8 24415.1
Нүүрсний зарцуулалт тн 26041.014 868.0338 18228.7098 595 15711
Гадагшаа гарсан нүүрс тн