2020 оны 4-р сарын 20-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 434.66 18.11 - 21.43 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.66 8693.2 514.35 9908.82 1215.62
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10410 347 6940 424.104 8078.101 1138.101
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2630 87.66 1753.2 90.246 1830.719 77.519
ДХЦЭХ
%
% 20.17% 20.17% 20.17% 17.55% 18.48% 1.69
Технологийн хэрэгцээний ус тн 2933.33 58666.6 2519 58137 -529.6
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 21280

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 30116.3

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 893 17860 1784.7 23952.3
Нүүрсний зарцуулалт тн 26041.014 868.0338 17360.676 828 15116
Гадагшаа гарсан нүүрс тн