2020 оны 4-р сарын 19-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 434.66 18.11 - 21.41 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.66 8258.54 513.896 9394.47 1135.93
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10410 347 6593 424.403 7653.997 1060.997
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2630 87.66 1665.54 89.493 1740.473 74.933
ДХЦЭХ
%
% 20.17% 20.17% 20.17% 17.41% 18.53% 1.64
Технологийн хэрэгцээний ус тн 2933.33 55733.27 2944 55618 -115.27
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 21280

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 29159.6

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 893 16967 1300 22167.6
Нүүрсний зарцуулалт тн 26041.014 868.0338 16492.6422 795 14288
Гадагшаа гарсан нүүрс тн