2020 оны 4-р сарын 18-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 434.66 18.11 - 21.493 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.66 7823.88 515.83 8880.574 1056.694
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10410 347 6246 426.291 7229.594 983.594
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2630 87.66 1577.88 89.539 1650.98 73.1
ДХЦЭХ
%
% 20.17% 20.17% 20.17% 17.36% 18.59% 1.58
Технологийн хэрэгцээний ус тн 2933.33 52799.94 2794 52674 -125.94
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 21280

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 28654.6

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 893 16074 778.8 20867.6
Нүүрсний зарцуулалт тн 26041.014 868.0338 15624.6084 792 13493
Гадагшаа гарсан нүүрс тн