2020 оны 4-р сарын 17-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 434.66 18.11 - 21.867 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.66 7389.22 524.808 8364.744 975.524
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10410 347 5899 434.369 6803.303 904.303
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2630 87.66 1490.22 90.439 1561.441 71.221
ДХЦЭХ
%
% 20.17% 20.17% 20.17% 17.23% 18.67% 1.5
Технологийн хэрэгцээний ус тн 2933.33 49866.61 2861 49880 13.39
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 21280

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 28667.8

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 893 15181 911.4 20088.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 26041.014 868.0338 14756.5746 790 12701
Гадагшаа гарсан нүүрс тн