2020 оны 4-р сарын 16-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 434.66 18.11 - 21.86 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.66 6954.56 524.7 7839.936 885.376
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10410 347 5552 434.698 6368.934 816.934
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2630 87.66 1402.56 90.002 1471.002 68.442
ДХЦЭХ
%
% 20.17% 20.17% 20.17% 17.15% 18.76% 1.41
Технологийн хэрэгцээний ус тн 2933.33 46933.28 2843 47019 85.72
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 21280

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 28546.4

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 893 14288 650 19177.4
Нүүрсний зарцуулалт тн 26041.014 868.0338 13888.5408 780 11911
Гадагшаа гарсан нүүрс тн