2020 оны 4-р сарын 15-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 434.66 18.11 - 21.763 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.66 6519.9 522.324 7315.236 795.336
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10410 347 5205 429.692 5934.236 729.236
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2630 87.66 1314.9 92.632 1381 66.1
ДХЦЭХ
%
% 20.17% 20.17% 20.17% 17.73% 18.88% 1.29
Технологийн хэрэгцээний ус тн 2933.33 43999.95 2750 44176 176.05
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 21280

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 28676.4

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 893 13395 1931.4 18527.4
Нүүрсний зарцуулалт тн 26041.014 868.0338 13020.507 750 11131
Гадагшаа гарсан нүүрс тн