2020 оны 4-р сарын 14-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 434.66 18.11 - 21.702 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.66 6085.24 520.848 6792.912 707.672
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10410 347 4858 430.586 5504.544 646.544
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2630 87.66 1227.24 90.262 1288.368 61.128
ДХЦЭХ
%
% 20.17% 20.17% 20.17% 17.33% 18.97% 1.2
Технологийн хэрэгцээний ус тн 2933.33 41066.62 2614 41426 359.38
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 21280

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 27495

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 893 12502 1255.9 16596
Нүүрсний зарцуулалт тн 26041.014 868.0338 12152.4732 743 10381
Гадагшаа гарсан нүүрс тн