2020 оны 4-р сарын 13-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 434.66 18.11 - 21.84 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.66 5650.58 524.358 6272.064 621.484
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10410 347 4511 433.705 5073.958 562.958
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2630 87.66 1139.58 90.653 1198.106 58.526
ДХЦЭХ
%
% 20.17% 20.17% 20.17% 17.29% 19.1% 1.07
Технологийн хэрэгцээний ус тн 2933.33 38133.29 4109 38812 678.71
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 21280

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 26982.1

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 893 11609 1765.4 15340.1
Нүүрсний зарцуулалт тн 26041.014 868.0338 11284.4394 742 9638
Гадагшаа гарсан нүүрс тн