2020 оны 4-р сарын 12-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 434.66 18.11 - 21.748 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.66 5215.92 521.946 5747.706 531.786
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10410 347 4164 429.27 4640.253 476.253
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2630 87.66 1051.92 92.676 1107.453 55.533
ДХЦЭХ
%
% 20.17% 20.17% 20.17% 17.76% 19.27% 0.9
Технологийн хэрэгцээний ус тн 2933.33 35199.96 4197 34703 -496.96
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 21280

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 25958.7

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 893 10716 1137.3 13574.7
Нүүрсний зарцуулалт тн 26041.014 868.0338 10416.4056 742 8896
Гадагшаа гарсан нүүрс тн