2020 оны 4-р сарын 11-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 434.66 18.11 - 21.747 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.66 4781.26 521.928 5225.76 444.5
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10410 347 3817 430.846 4210.983 393.983
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2630 87.66 964.26 91.082 1014.777 50.517
ДХЦЭХ
%
% 20.17% 20.17% 20.17% 17.45% 19.42% 0.75
Технологийн хэрэгцээний ус тн 2933.33 32266.63 4280 30506 -1760.63
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 21280

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 25563.4

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 893 9823 1566.3 12437.4
Нүүрсний зарцуулалт тн 26041.014 868.0338 9548.3718 741 8154
Гадагшаа гарсан нүүрс тн