2020 оны 4-р сарын 10-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 434.66 18.11 - 21.969 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.66 4346.6 527.256 4703.832 357.232
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10410 347 3470 436.542 3780.137 310.137
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2630 87.66 876.6 90.714 923.695 47.095
ДХЦЭХ
%
% 20.17% 20.17% 20.17% 17.2% 19.64% 0.53
Технологийн хэрэгцээний ус тн 2933.33 29333.3 3553 26226 -3107.3
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 21280

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 24738.1

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 893 8930 1697.5 10871.1
Нүүрсний зарцуулалт тн 26041.014 868.0338 8680.338 742 7413
Гадагшаа гарсан нүүрс тн