2020 оны 4-р сарын 9-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 434.66 18.11 - 15.497 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.66 3911.94 371.916 4176.576 264.636
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10410 347 3123 280.323 3343.595 220.595
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2630 87.66 788.94 91.593 832.981 44.041
ДХЦЭХ
%
% 20.17% 20.17% 20.17% 24.63% 19.94% 0.23
Технологийн хэрэгцээний ус тн 2933.33 26399.97 2002 22673 -3726.97
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 21280

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 23782.6

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 893 8037 814.4 9173.6
Нүүрсний зарцуулалт тн 26041.014 868.0338 7812.3042 743 6671
Гадагшаа гарсан нүүрс тн