2020 оны 4-р сарын 8-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 434.66 18.11 - 13.986 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.66 3477.28 335.664 3804.66 327.38
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10410 347 2776 245.636 3063.272 287.272
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2630 87.66 701.28 90.028 741.388 40.108
ДХЦЭХ
%
% 20.17% 20.17% 20.17% 26.82% 19.49% 0.68
Технологийн хэрэгцээний ус тн 2933.33 23466.64 967 20671 -2795.64
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 21280

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 23711.2

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 893 7144 865.8 8359.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 26041.014 868.0338 6944.2704 742 5928
Гадагшаа гарсан нүүрс тн