2020 оны 4-р сарын 7-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 434.66 18.11 - 13.748 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.66 3042.62 329.958 3468.996 426.376
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10410 347 2429 240.521 2817.636 388.636
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2630 87.66 613.62 89.437 651.36 37.74
ДХЦЭХ
%
% 20.17% 20.17% 20.17% 27.11% 18.78% 1.39
Технологийн хэрэгцээний ус тн 2933.33 20533.31 1575 19704 -829.31
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 21280

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 23587.4

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 893 6251 1509.2 7493.4
Нүүрсний зарцуулалт тн 26041.014 868.0338 6076.2366 743 5186
Гадагшаа гарсан нүүрс тн