2020 оны 4-р сарын 6-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 434.66 18.11 - 21.744 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.66 2607.96 521.856 3139.038 531.078
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10410 347 2082 429.868 2577.115 495.115
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2630 87.66 525.96 91.988 561.923 35.963
ДХЦЭХ
%
% 20.17% 20.17% 20.17% 17.63% 17.9% 2.27
Технологийн хэрэгцээний ус тн 2933.33 17599.98 2289 18129 529.02
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 21280

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 22821.2

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 893 5358 5984.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 26041.014 868.0338 5208.2028 741 4443
Гадагшаа гарсан нүүрс тн