2020 оны 4-р сарын 5-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 434.66 18.11 - 21.751 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.66 2173.3 522.018 2617.182 443.882
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10410 347 1735 429.822 2147.247 412.247
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2630 87.66 438.3 92.196 469.935 31.635
ДХЦЭХ
%
% 20.17% 20.17% 20.17% 17.66% 17.96% 2.21
Технологийн хэрэгцээний ус тн 2933.33 14666.65 1857 15840 1173.35
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 21280

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 23562.2

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 893 4465 1054.4 5984.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 26041.014 868.0338 4340.169 740 3702
Гадагшаа гарсан нүүрс тн