2020 оны 4-р сарын 4-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 434.66 18.11 - 21.754 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.66 1738.64 522.09 2095.164 356.524
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10410 347 1388 427.211 1717.425 329.425
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2630 87.66 350.64 94.879 377.739 27.099
ДХЦЭХ
%
% 20.17% 20.17% 20.17% 18.17% 18.03% 2.14
Технологийн хэрэгцээний ус тн 2933.33 11733.32 2225 13983 2249.68
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 21280

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 23247.8

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 893 3572 3063.6 4929.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 26041.014 868.0338 3472.1352 742 2962
Гадагшаа гарсан нүүрс тн