2020 оны 4-р сарын 3-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 434.66 18.11 - 21.769 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.66 1303.98 522.45 1573.074 269.094
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10410 347 1041 430.087 1290.214 249.214
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2630 87.66 262.98 92.363 282.86 19.88
ДХЦЭХ
%
% 20.17% 20.17% 20.17% 17.68% 17.98% 2.19
Технологийн хэрэгцээний ус тн 2933.33 8799.99 2354 11758 2958.01
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 21280

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 20926.2

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 893 2679 933.8 1866.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 26041.014 868.0338 2604.1014 739 2220
Гадагшаа гарсан нүүрс тн