2020 оны 4-р сарын 2-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 434.66 18.11 - 21.957 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.66 869.32 526.968 1050.624 181.304
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10410 347 694 433.182 860.127 166.127
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2630 87.66 175.32 93.786 190.497 15.177
ДХЦЭХ
%
% 20.17% 20.17% 20.17% 17.8% 18.13% 2.04
Технологийн хэрэгцээний ус тн 2933.33 5866.66 2062 9404 3537.34
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 21280

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 20731.4

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 893 1786 932.4 932.4
Нүүрсний зарцуулалт тн 26041.014 868.0338 1736.0676 741 1481
Гадагшаа гарсан нүүрс тн