2020 оны 4-р сарын 1-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 434.66 18.11 - 21.819 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.66 434.66 523.656 523.656 88.996
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10410 347 347 426.945 426.945 79.945
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2630 87.66 87.66 96.711 96.711 9.051
ДХЦЭХ
%
% 20.17% 20.17% 20.17% 18.47% 18.47% 1.7
Технологийн хэрэгцээний ус тн 2933.33 2933.33 7342 7342 4408.67
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 21280

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 20540

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 893 893
Нүүрсний зарцуулалт тн 26041.014 868.0338 868.0338 740 740
Гадагшаа гарсан нүүрс тн