2020 оны 3-р сарын 31-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.752 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 16182 522.036 15965.586 -216.414
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13079 421.903 13078.993 432.802 13027.509 -51.484
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3103 100.097 3103.007 89.234 2938.077 -164.93
ДХЦЭХ
%
% 19.18% 19.18% 19.18% 17.09% 18.4% 0.78
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.967 95199.977 85995 -9204.977
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20467

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 21603.41

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.45 24999.95 25229.41
Нүүрсний зарцуулалт тн 31442.627 1014.278 31442.618 740 24093
Гадагшаа гарсан нүүрс тн