2020 оны 3-р сарын 30-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 20.399 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 15660 489.582 15443.55 -216.45
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13079 421.903 12657.09 402.962 12594.707 -62.383
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3103 100.097 3002.91 86.62 2848.843 -154.067
ДХЦЭХ
%
% 19.18% 19.18% 19.18% 17.69% 18.45% 0.73
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.967 92129.01 392 85995 -6134.01
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20467

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 22343.41

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.45 24193.5 25229.41
Нүүрсний зарцуулалт тн 31442.627 1014.278 30428.34 740 23353
Гадагшаа гарсан нүүрс тн