2020 оны 3-р сарын 29-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.368 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 15138 512.82 14953.968 -184.032
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13079 421.903 12235.187 419.109 12191.745 -43.442
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3103 100.097 2902.813 93.711 2762.223 -140.59
ДХЦЭХ
%
% 19.18% 19.18% 19.18% 18.27% 18.47% 0.71
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.967 89058.043 2430 85603 -3455.043
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20467

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 23083.41

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.45 23387.05 67 25229.41
Нүүрсний зарцуулалт тн 31442.627 1014.278 29414.062 737 22613
Гадагшаа гарсан нүүрс тн