2020 оны 3-р сарын 28-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.386 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 14616 513.27 14441.148 -174.852
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13079 421.903 11813.284 421.874 11772.636 -40.648
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3103 100.097 2802.716 91.396 2668.512 -134.204
ДХЦЭХ
%
% 19.18% 19.18% 19.18% 17.81% 18.48% 0.7
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.967 85987.076 2450 83173 -2814.076
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20467

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 23753.41

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.45 22580.6 259.11 25162.41
Нүүрсний зарцуулалт тн 31442.627 1014.278 28399.784 738 21876
Гадагшаа гарсан нүүрс тн