2020 оны 3-р сарын 27-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.142 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 14094 507.402 13927.878 -166.122
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13079 421.903 11391.381 411.791 11350.762 -40.619
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3103 100.097 2702.619 95.611 2577.116 -125.503
ДХЦЭХ
%
% 19.18% 19.18% 19.18% 18.84% 18.5% 0.68
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.967 82916.109 2440 80723 -2193.109
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20467

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 24232.3

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.45 21774.15 1439.6 24903.3
Нүүрсний зарцуулалт тн 31442.627 1014.278 27385.506 735 21138
Гадагшаа гарсан нүүрс тн