2020 оны 3-р сарын 26-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 2118 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 13572 508.32 13420.476 -151.524
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13079 421.903 10969.478 414.886 10938.971 -30.507
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3103 100.097 2602.522 93.434 2481.505 -121.017
ДХЦЭХ
%
% 19.18% 19.18% 19.18% 18.38% 18.49% 0.69
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.967 79845.142 2440 78283 -1562.142
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 20467

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 23527.7

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.45 20967.7 1338 23463.7
Нүүрсний зарцуулалт тн 31442.627 1014.278 26371.228 731 20403
Гадагшаа гарсан нүүрс тн